OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

REGULAMIN Z INFORMACJAMI KLIENTA

Spis treści

 1. zakres
 2. Zawarcie umowy
 3. Prawo odstąpienia od umowy
 4. Ceny i warunki płatności
 5. Warunki dostawy i wysyłki
 6. Zatrzymanie tytułu
 7. Odpowiedzialność za wady (rękojmia)
 8. Realizacja bonów promocyjnych
 9. Obowiązujące prawo
 10. Miejsce jurysdykcji
 11. Zastrzeżenie
 12. Alternatywne metody rozwiązywania sporów
 13. Koszty przesyłki zwrotnej w przypadku przekroczenia wartości zamówienia

1 ZAKRES

1.1 Niniejsze ogólne warunki handlowe (zwane dalej „OW”) firmy KOWLOON FASHION LINE LIMITED (dalej „Sprzedawca”) mają zastosowanie do wszystkich umów dostawy towarów, które konsument lub przedsiębiorca (zwany dalej „Klientem”) zawiera ze Sprzedawcą w zakresie warunków i warunkach uzgodnionych przez Sprzedawcę w towarach prezentowanych w jego sklepie internetowym. Niniejszym sprzeciwia się włączeniu własnych warunków klienta, chyba że uzgodniono inaczej.

1.2 Konsumentem w rozumieniu niniejszych Ogólnych Warunków jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, których nie można w przeważającej mierze przypisać ani jej działalności komercyjnej, ani samodzielnej działalności zawodowej. Przedsiębiorcą w rozumieniu niniejszych Ogólnych Warunków jest osoba fizyczna, prawna lub spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, która dokonując czynności prawnej, działa w ramach wykonywania swojej działalności gospodarczej lub samodzielnej działalności zawodowej.

 

2) ZAWARCIE UMOWY

2.1  Opisy produktów zawarte w sklepie internetowym sprzedawcy nie stanowią wiążącej oferty ze strony sprzedawcy, lecz służą do złożenia wiążącej oferty przez klienta.

2.2  Klient może złożyć ofertę za pomocą internetowego formularza zamówienia zintegrowanego ze sklepem internetowym Sprzedawcy. Po umieszczeniu wybranych towarów w wirtualnym koszyku i przejściu elektronicznego procesu składania zamówienia, Klient składa prawnie wiążącą ofertę umowną dotyczącą towarów znajdujących się w koszyku poprzez kliknięcie przycisku kończącego proces składania zamówienia.

2.3  Sprzedawca może przyjąć ofertę Klienta w terminie pięciu dni,

 • poprzez przesłanie Klientowi pisemnego potwierdzenia zamówienia lub potwierdzenia zamówienia w formie tekstowej (faksem lub e-mailem), przy czym decydujące znaczenie ma otrzymanie przez Klienta potwierdzenia zamówienia, lub
 • poprzez dostarczenie Klientowi zamówionego towaru, przy czym decydujący jest odbiór towaru przez Klienta, lub
 • prosząc klienta o dokonanie płatności po złożeniu zamówienia.

Jeżeli występuje kilka z powyższych alternatyw, umowa zostaje zawarta w momencie, w którym jedna z powyższych alternatyw wystąpi jako pierwsza. Termin na przyjęcie oferty rozpoczyna się następnego dnia po wysłaniu oferty przez Klienta i kończy się z upływem piątego dnia po wysłaniu oferty. Jeżeli sprzedawca nie przyjmie oferty Klienta w powyższym terminie, uważa się to za odrzucenie oferty, ze skutkiem dla którego Klient nie jest już związany swoim oświadczeniem woli.

2.4  Kiedy składasz ofertę za pośrednictwem formularza zamówienia online sprzedawcy, tekst umowy zostaje zapisany przez sprzedającego.

2.5  Przed wiążącym złożeniem zamówienia za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia sprzedawcy, Klient może zidentyfikować ewentualne błędy we wprowadzanych danych, uważnie czytając informacje wyświetlane na ekranie. Skutecznym środkiem technicznym pozwalającym lepiej wykryć błędy wprowadzania danych może być funkcja powiększenia przeglądarki, która powiększa obraz na ekranie. W ramach elektronicznego procesu składania zamówienia Klient ma możliwość poprawiania swoich wpisów przy pomocy zwykłych funkcji klawiatury i myszy do momentu kliknięcia przycisku kończącego proces składania zamówienia.

2.6  Do zawarcia umowy dostępny jest wyłącznie język niemiecki.

2.7  Przetwarzanie zamówień i kontakt zazwyczaj odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej i automatycznej realizacji zamówień. Klient ma obowiązek upewnić się, że adres e-mail, który podał w celu realizacji zamówienia jest poprawny, aby e-maile wysyłane przez Sprzedawcę mogły być odbierane pod tym adresem. W szczególności, korzystając z filtrów SPAM, Klient ma obowiązek zadbać o to, aby wszystkie wiadomości e-mail wysłane przez Sprzedawcę lub osoby trzecie, którym Sprzedawca zlecił realizację zamówienia, mogły zostać dostarczone.

3) PRAWO ODSTĄPIENIA

3.1  Konsumenci mają zasadniczo prawo do odstąpienia od umowy.

3.2 Oferujemy bezpłatną wysyłkę zwrotną wszystkich zamówień zgodnie z warunkami §6 „Darmowe zwroty” naszej polityki anulowania. Jeśli nie osiągniesz minimalnej wartości zamówienia, będziesz sam odpowiedzialny za koszty wysyłki zwrotnej i wszystkie inne koszty z tym związane.

3.3 Do wymiany/zwrotu środków przyjmowane będą wyłącznie oryginalne opakowania i nienoszone przedmioty

3.4 W pierwszym kroku klient sam ponosi koszty zwrotu, ale zostaną one przez nas zwrócone po pomyślnym zwrocie i na warunkach §6 „Darmowe zwroty”. Zdecydowanie zaleca się, aby do przesyłki dołączono numer śledzenia, aby zminimalizować ryzyko zaginięcia przesyłki. W przypadku zagubienia przesyłki bez możliwości śledzenia nie możemy zagwarantować zwrotu pieniędzy za przedmiot ani kosztów przesyłki zwrotnej.

3.5 Zwrot środków nastąpi nie później niż 14 dni od otrzymania towaru, pod warunkiem, że towar został do nas zwrócony w takim samym stanie, w jakim został do Państwa wcześniej wysłany. 

3.6 Więcej informacji na temat prawa do odstąpienia od umowy można znaleźć w polityce anulowania sprzedawcy.

4) CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI

4.1 Wszystkie ceny podane na stronie www.Babara-Mode.com należy rozumieć jako ceny ostateczne - zawsze jednak dotyczą importunieopłacone cło i nieopodatkowane. Wszelkie dodatkowe koszty dostawy i wysyłki, które mogą się pojawić, zostaną podane osobno w odpowiednim opisie produktu.

4.2  W przypadku wszystkich dostaw w indywidualnych przypadkach mogą powstać dodatkowe koszty, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności i które musi ponieść klient. Należą do nich koszty transferu pieniędzy za pośrednictwem instytucji kredytowych (np. opłaty za przelew, opłaty za kurs wymiany walut), ale mogą również obejmować np.Oprócz kosztów wysyłki istnieją również opłaty celne lub podatek importowy, ponieważ towary są wysyłane z krajów spoza UE (Chiny). To, czy za produkt należne są opłaty celne, należy wyjaśnić z naszym działem obsługi klienta pod adresem info@Babara-. Mode.com przed złożeniem zamówienia. Cła lub podatek importowy nie są przez nas pokrywane i muszą zostać poniesione przez kupującego. Nasze towary są zawsze wysłał nieopłacone i nieopodatkowane cło.

Kupujący jest importerem towarów („Rejestrowany importer) i odpowiedzialny za prawidłową płatność ceł i/lub podatków importowych oraz musi w pełni przestrzegać wszystkich przepisów i regulacji kraju importującego.

Ponieważ zasady importu towarów różnią się w zależności od kraju, przed złożeniem zamówienia prosimy o zapoznanie się z cłami i podatkiem importowym obowiązującymi w Twoim kraju. 

Kupujący przy odbiorze towaru ma obowiązek dokładnie sprawdzić zgodność ze wszystkimi przepisami prawa i regulacjami prawnymi kraju importującego.

4.3  O możliwościach płatności Klient zostanie poinformowany w sklepie internetowym Sprzedawcy.

5) WARUNKI DOSTAWY I WYSYŁKI

5.1  Towar zostanie dostarczony na adres dostawy wskazany przez Klienta, chyba że uzgodniono inaczej. Przy realizacji transakcji decydujący jest adres dostawy podany w procesie realizacji zamówienia sprzedawcy.

5.2  Jeżeli firma transportowa zwróci wysłany towar sprzedawcy, ponieważ dostawa do klienta nie była możliwa, klient poniesie koszty za nieudaną wysyłkę. Nie ma to zastosowania, jeżeli Klient nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności, które doprowadziły do ​​niemożności dostawy lub jeżeli tymczasowo uniemożliwiono mu przyjęcie oferowanej usługi, chyba że sprzedawca poinformował go o świadczeniu usługi z odpowiednim wyprzedzeniem. Ponadto nie dotyczy to kosztów wysyłki, jeśli klient skutecznie skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy. Jeżeli Klient skutecznie skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy, koszty przesyłki zwrotnej będą podlegać postanowieniom określonym w polityce anulowania sprzedającego.

5.3  Odbiór osobisty nie jest możliwy ze względów logistycznych.

5.4Towary zostaną wysłane w ciągu 2-120 dni od potwierdzenia otrzymania płatności.
Standardowy czas dostawy wynosi 20-30 dni roboczych, w wyjątkowych przypadkach do 16 tygodni, chyba że w opisie przedmiotu podano inaczej. Dostawca nie wysyła bezpośrednio. Zamówienie zostanie wysłane od producenta, gdy tylko całe zamówienie znajdzie się u niego w magazynie. 

5.5 W przypadku udowodnionej odmowy przyjęcia przesyłki (śledzenie przesyłki przez wyznaczonego logistyka) przez Klienta pobieramy opłatę w wysokości 9,90 €.

Opłata nie ma zastosowania, jeśli Klient wcześniej odstąpi od umowy kupna w formie pisemnej; wystarczy wysłanie wiadomości e-mail na adresy e-mail podane na stronach zamówienia.

Ponadto ta opłata w wysokości 9,90 € zostanie naliczona również wtedy, gdy jako sprzedawca detaliczny wykażemy co najmniej 1 próbę doręczenia poprzez indywidualne śledzenie przesyłki lub paczka/zamówienie było następnie przechowywane u wyznaczonego dostawcy usług logistycznych w punkcie paczkowym przez co najmniej 7 dni Klient jednak pomimo powiadomienia nie odebrał.

Jako dowód, na żądanie klienta, Babara-Mode musi być w stanie dostarczyć dowód śledzenia przesyłki z odpowiednimi odniesieniami do prób dostawy podejmowanych przez wyznaczonego dostawcę usług logistycznych i/lub wskazaniem przechowywania w lokalnym punkcie paczkowym klienta.

Dzięki naszej bezpłatnej wysyłce na cały świat dużej liczby naszych produktów spełniamy wymogi § 284 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB), w związku z czym roszczenie odszkodowawcze obejmuje poniesione koszty (wysyłki).

Oprócz kosztów wysyłki mogą obowiązywać cła lub podatek importowy, ponieważ towary są wysyłane z krajów spoza UE (Chiny). To, czy na produkt naliczane są cła, należy wyjaśnić z naszym działem obsługi klienta pod adresem info@Babara-Mode .com przed złożeniem zamówienia. Cła lub podatek importowy nie są ponoszone przez nas i muszą zostać poniesione przez kupującego. Nasze towary są zawsze nieopłacone i nieopodatkowane („nieopłacone cło i nieopodatkowane”) verschickt.

Kupujący jest importerem towaru („Iimporter of Record”) i jestem odpowiedzialny za prawidłowe opłacanie ceł i/lub podatków od sprzedaży importowej, a także muszę w pełni przestrzegać wszystkich przepisów ustawowych i wykonawczych kraj importujący.

Ponieważ zasady importu towarów różnią się w zależności od kraju, przed złożeniem zamówienia prosimy o zapoznanie się z cłami i podatkiem importowym obowiązującymi w Twoim kraju. 

Kupujący ma obowiązek zastosować się do tego przy odbiorze towaru w celu pełnego zbadania wszystkich przepisów i regulacji prawnych kraju importującego.

Jeżeli dostawca nie ponosi odpowiedzialności za trwałą przeszkodę w dostawie, w szczególności za siłę wyższą lub niedostarczenie przez własnego dostawcę, mimo że odpowiednia transakcja zabezpieczająca została przeprowadzona terminowo, dostawca ma prawo odstąpić od umowy z klientem. Klient zostanie niezwłocznie poinformowany, a wszelkie otrzymane usługi, w szczególności płatności, zostaną zwrócone.

5.6 Informacje o kosztach wysyłki: Drogi kliencie, pamiętaj, że zazwyczaj dopłacamy koszty wysyłki do transportu wychodzącego. Pobieramy mniej niż rzeczywiste koszty, które poniesiesz. Nasze koszty wysyłki do Europy wynoszą średnio 8,90 € za paczkę, chociaż przy zakupie są one naliczane mniej.

W przypadku zwrotu towaru, który nie będzie traktowany jako uznana przez nas reklamacja (dotyczy to także zwrotów z powodu niezadowolenia, błędnie zamówionych rozmiarów, niespełnienia oczekiwań), jesteśmy zobowiązani pokryć koszty przesyłki za transport do Państwa w wysokości 8,90 w przypadku zwrotu Odliczenie €.

Nawet w przypadku wadliwego towaru my, jako sprzedawca, zastrzegamy sobie prawo do sprawdzenia tego przed wydaniem zwrotu pieniędzy lub dostawy zastępczej; w zamian korzystamy z prawa do późniejszej realizacji w miejscu sprzedaży, w tym przypadku w Hongkongu.

Kupujący ma zatem obowiązek udostępnić nam/sprzedawcy zakupiony przedmiot w celu sprawdzenia i usunięcia wady. Kupujący ponosi koszty dostarczenia/zwrotu; jeżeli po sprawdzeniu okaże się uzasadniona reklamacja wad, koszty dostarczonego zwrotu zostaną zwrócone. Koszt zwrotu do naszego magazynu zwrotów wynosi od 7 do 39 EUR, w zależności od towaru/wagi i wagi objętościowej.

6) ZATRZYMANIE WŁASNOŚCI

Jeżeli sprzedawca dokona płatności z góry, zastrzega sobie własność dostarczonego towaru do chwili całkowitej zapłaty należnej ceny zakupu.

7) ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY (GWARANCJA)

7.1  Jeżeli zakupiony towar ma wadę, zastosowanie mają przepisy o ustawowej odpowiedzialności za wady.

7.2  Klient proszony jest o złożenie reklamacji u dostawcy w przypadku dostarczonego towaru z oczywistymi uszkodzeniami transportowymi i poinformowanie o tym sprzedawcy. Jeśli klient nie zastosuje się do tego, nie będzie to miało wpływu na jego prawne lub umowne roszczenia z tytułu wad.

8) REALIZACJA VOUCHERÓW PROMOCYJNYCH

8.1 Vouchery wydawane przez Sprzedawcę bezpłatnie w ramach promocji o określonym terminie ważności, których Klient nie może nabyć (zwane dalej „bonami promocyjnymi”) mogą zostać zrealizowane wyłącznie w sklepie internetowym Sprzedawcy i wyłącznie w określonym terminie .

8.2 Poszczególne produkty mogą zostać wyłączone z kampanii kuponowej, jeżeli odpowiednie ograniczenie wynika z treści bonu promocyjnego.

8.3 Kupony promocyjne można zrealizować wyłącznie przed zakończeniem procesu składania zamówienia. Późniejsze rozliczenie nie jest możliwe.

8.4 W jednym zamówieniu można zrealizować tylko jeden kupon promocyjny.

8.5 Wartość towaru musi być co najmniej równa kwocie bonu promocyjnego. Wszelkie pozostałe saldo nie zostanie zwrócone przez sprzedającego.

8.6 Jeżeli wartość bonu promocyjnego nie wystarczy na pokrycie zamówienia, możesz wybrać jedną z pozostałych metod płatności oferowanych przez sprzedawcę, aby dopłacić różnicę.

8.7 Pozostała część bonu promocyjnego nie zostanie wypłacona w gotówce ani w postaci odsetek.

8.8 Bon promocyjny nie podlega zwrotowi, jeżeli Klient zwróci towar opłacony w całości lub w części kuponem promocyjnym w ramach przysługującego mu ustawowo prawa odstąpienia od umowy.

8.9 Bon promocyjny jest zbywalny. Sprzedawca może dokonać płatności ze skutkiem na rzecz odpowiedniego posiadacza, który zrealizuje kupon promocyjny w sklepie internetowym sprzedawcy. Nie dotyczy to sytuacji, gdy sprzedawca posiada wiedzę lub rażącą niewiedzę o braku upoważnienia, niemożności lub braku upoważnienia do reprezentowania danego właściciela.

9) OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

We wszelkich stosunkach prawnych pomiędzy stronami stosuje się prawo chińskie, z wyłączeniem przepisów regulujących międzynarodowy zakup rzeczy ruchomych. W przypadku konsumentów ten wybór prawa ma zastosowanie jedynie w zakresie, w jakim przyznana ochrona nie zostanie cofnięta przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu.

10) JURYSDYKCJA

Jeżeli Klient działa jako handlowiec, osoba prawna prawa publicznego lub specjalny fundusz prawa publicznego z siedzibą w Republice Federalnej Niemiec, Szwajcarii lub Austrii, wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających z niniejszej umowy jest miejsce prowadzenia działalności sprzedawcy. Jeżeli klient ma siedzibę poza terytorium Republiki Federalnej Niemiec, Szwajcarii lub Austrii, siedziba sprzedawcy jest wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających z niniejszej umowy, jeżeli umowa lub roszczenia wynikające z umowy można przypisać działalności zawodowej lub handlowej Klienta. Jednakże w powyższych przypadkach Sprzedawcy przysługuje w każdym przypadku prawo odwołania się do sądu właściwego dla siedziby Klienta.

11) ZASTRZEŻENIE

11.1 Roszczenia odszkodowawcze Klienta są wykluczone, chyba że określono inaczej z następujących powodów. Dotyczy to również przedstawicieli usługodawcy i jego zastępców, jeżeli klient dochodzi wobec nich roszczeń odszkodowawczych. Wykluczone są roszczenia odszkodowawcze Klienta z tytułu uszczerbku na życiu, ciele, zdrowiu lub istotnych zobowiązań umownych, które muszą zostać koniecznie spełnione, aby osiągnąć cel umowy. Nie dotyczy to również roszczeń odszkodowawczych wynikających z rażącego niedbalstwa lub umyślnego naruszenia obowiązków przez usługodawcę lub jego prawnego przedstawiciela lub zastępcę.

12) ALTERNATYWNE ROZSTRZYGANIE SPORÓW

12.1 Komisja Europejska udostępnia platformę do internetowego rozstrzygania sporów w Internecie pod następującym linkiem: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Platforma ta służy jako punkt kontaktowy w celu pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z umów zakupu online lub umów o świadczenie usług, w które zaangażowany jest konsument.

11.2 Sprzedawca nie jest zobowiązany ani nie chce brać udziału w procedurze rozstrzygania sporów przed konsumencką komisją arbitrażową.

13) Koszty przesyłki zwrotnej w przypadku przekroczenia wartości zamówienia

13.1 W przypadku wszystkich zamówień Barbara-Mode zapewnia kupującemu prawo do bezpłatnej wysyłki zwrotnej.

13.2 Ze względu na istniejące stosunki umowne z naszymi dostawcami, Barbara-Mode nie ma obecnie możliwości dostarczenia opłaconej z góry etykiety zwrotnej. W takich przypadkach kupujący jest zobowiązany do pokrycia początkowych kosztów przesyłki zwrotnej.

13.3 Kupujący ma możliwość pełnego zwrotu poniesionych kosztów wysyłki. W tym celu musi przedstawić Barbara-Mode dowód poniesionych kosztów w postaci paragonu. Potwierdzenie to jest przesyłane cyfrowo na adres e-mail widerruf@kowloon-fashion-line.com przekazywać.

13.4 Po pomyślnym sprawdzeniu paragonu i otrzymaniu zwróconego towaru zwrot środków zostanie dokonany w formie uznania rachunku kredytowego Barbara Mode kupującego.

13.5 Poprzez niniejszy regulamin Barbara-Mode zapewnia, że ​​kupujący nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów zwrotu, jeżeli spełnione zostanie kryterium określone w ust. (1).

 

Język angielski:
OGÓLNE WARUNKI

OGÓLNE WARUNKI Z INFORMACJAMI KLIENTA

Spis treści

 1. Szereg zastosowań
 2. Zawarcie umowy
 3. Prawo odstąpienia od umowy
 4. Ceny i warunki płatności
 5. Warunki dostawy i wysyłki
 6. Zatrzymanie tytułu
 7. Odpowiedzialność za wady (rękojmia)
 8. Realizacja kuponów promocyjnych
 9. Obowiązujące prawo
 10. Miejsce jurysdykcji
 11. Zastrzeżenie
 12. Alternatywne metody rozwiązywania sporów
 13. Regulacja kosztów wysyłki zwrotnej w przypadku przekroczenia wartości zamówienia.
1) ZAKRES ZASTOSOWANIA

1.1 Niniejsze Ogólne Warunki (zwane dalej „OW”) spółki KOWLOON FASHION LINE LIMITED (zwanej dalej „Sprzedawcą”) mają zastosowanie do wszystkich umów dostawy towarów, które konsument lub przedsiębiorca (zwany dalej: „Klient”) zawiera ze Sprzedawcą umowę dotyczącą towaru prezentowanego przez Sprzedawcę w jego sklepie internetowym. Niniejszym sprzeciwia się włączeniu własnych warunków Klienta, chyba że uzgodniono inaczej.

1.2 Konsumentem w rozumieniu niniejszych OWU jest każda osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej w celach, których w przeważającej mierze nie można przypisać ani jej działalności handlowej, ani samodzielnej działalności zawodowej. Przedsiębiorcą w rozumieniu niniejszych OWU jest osoba fizyczna, prawna lub spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, która dokonując czynności prawnej działa w ramach swojej działalności gospodarczej lub samodzielnej działalności zawodowej.2) ZAWARCIE UMOWY

2.1 Opisy produktów zawarte w sklepie internetowym Sprzedawcy nie stanowią oferty wiążącej ze strony Sprzedawcy, lecz służą złożeniu przez Klienta wiążącej oferty.

2.2 Klient może złożyć ofertę za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia zintegrowanego ze sklepem internetowym Sprzedawcy. Dokonując tego, po umieszczeniu wybranych towarów w wirtualnym koszyku i przejściu elektronicznego procesu składania zamówienia, Klient składa prawnie wiążącą ofertę umowną dotyczącą towarów znajdujących się w koszyku poprzez kliknięcie przycisku kończącego proces składania zamówienia.

2.3 Sprzedawca może w terminie pięciu dni przyjąć ofertę Klienta,

poprzez przesłanie Klientowi pisemnego potwierdzenia zamówienia lub potwierdzenia zamówienia w formie tekstowej (faks lub e-mail), w którym to przypadku decydujące znaczenie będzie miało otrzymanie przez Klienta potwierdzenia zamówienia, lub
poprzez dostarczenie Klientowi zamówionego towaru – w tym przypadku decydujący będzie odbiór towaru przez Klienta, lub
poprzez żądanie zapłaty od Klienta po złożeniu przez Klienta zamówienia.
Jeżeli istnieje kilka z powyższych alternatyw, umowa zostaje zawarta w momencie, w którym jedna z powyższych alternatyw wystąpi jako pierwsza. Termin na przyjęcie oferty rozpoczyna się następnego dnia po wysłaniu oferty przez Klienta i kończy się z upływem piątego dnia po wysłaniu oferty. Nieprzyjęcie przez Sprzedawcę oferty Klienta w powyższym terminie będzie równoznaczne z odrzuceniem oferty, ze skutkiem dla którego Klient nie będzie już związany swoim oświadczeniem woli.

2.4 W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia Sprzedającego, tekst umowy zostaje zapisany przez Sprzedającego.

2.5 Przed wiążącym złożeniem zamówienia za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia Sprzedawcy, Klient może zidentyfikować ewentualne błędy we wprowadzonych danych poprzez uważne zapoznanie się z informacjami wyświetlanymi na ekranie. Skutecznym środkiem technicznym umożliwiającym lepsze rozpoznawanie błędów wejściowych może być funkcja powiększania przeglądarki, za pomocą której powiększany jest obraz na ekranie. Klient ma możliwość poprawiania swoich wpisów w trakcie elektronicznego procesu składania zamówienia przy pomocy zwykłych funkcji klawiatury i myszy do momentu kliknięcia przycisku kończącego proces składania zamówienia.

2.6 Do zawarcia umowy dostępny jest wyłącznie język niemiecki.

2.7 Przetwarzanie zamówień i kontakt odbywa się zazwyczaj za pośrednictwem poczty elektronicznej i automatycznego przetwarzania zamówień. Klient ma obowiązek zadbać o to, aby adres e-mail podany przez niego w celu realizacji zamówienia był prawidłowy, tak aby wiadomości e-mail wysyłane przez Sprzedawcę mogły być odbierane pod tym adresem. W szczególności, korzystając z filtrów SPAM, Klient ma obowiązek zadbać o to, aby wszystkie wiadomości e-mail wysłane przez Sprzedawcę lub osoby trzecie, którym Sprzedawca zlecił realizację zamówienia, mogły zostać dostarczone.
3) PRAWO ODWOŁANIA

3.1 Konsumenci mają ogólnie prawo do odstąpienia od umowy.

3.2 Oferujemy bezpłatną wysyłkę zwrotną dla wszystkich zamówień o minimalnej wartości zamówienia wynoszącej 2500 €. Jeśli nie osiągniesz minimalnej wartości zamówienia, sam poniesiesz koszt przesyłki zwrotnej i wszystkie inne koszty z tym związane.

3.3 Do wymiany/zwrotu środków przyjmowane będą wyłącznie produkty oryginalnie zapakowane i nienoszone.

3.4 Zwroty odbywają się na własny koszt. Jako zwrot przyjmujemy wyłącznie towary wysłane ubezpieczone i ze śledzeniem. Jeśli paczki nie można prześledzić z powodu braku identyfikacji przesyłki, nie możemy śledzić przesyłki ani zwrócić jej/wymienić.

3.5 Zwrot środków nastąpi nie później niż 14 dni od otrzymania towaru, pod warunkiem, że towar został nam zwrócony w takim samym stanie, w jakim został do Państwa wcześniej wysłany.

3.6 Ryczałt wydatków: Ponieważ ponieśliśmy lub będziemy ponosić koszty wysyłki, logistyki i uzupełniania zapasów, za każde zamówienie zostanie pobrana ryczałtowa kwota wydatków w wysokości 20 € / zamówienie. Opłata ta zostanie automatycznie potrącona ze zwrotu. Opłata ta zostanie naliczona również w przypadku niewypełnienia i przesłania nam formularza anulowania w terminie (przed otrzymaniem zwrotu) (w tym przypadku wystarczy e-mail). Nasz dział zarządzania magazynem / zwrotów nie jest w stanie dokonać jasnego przydziału, a zwłaszcza nie jest w stanie przeanalizować przyczyny zwrotu.

3.7 W przypadku zamówień zbiorczych (obuwie + odzież + kurtki... a także zestawienie kilku artykułów w paczce) wszystkie artykuły należy odesłać do nas pojedynczo, ponieważ w przeciwnym razie powoduje to zwiększenie kosztów logistycznych związanych z badaniem i przechowywaniem. Jeśli nie zastosujesz się do tego i odeślesz wszystkie produkty razem, będziemy musieli ponieść opłatę za procedury administracyjne w wysokości 13 €/sztukę. Prosimy o oszczędzenie tego wysiłku i dlatego zwracamy każdy przedmiot osobno, nawet jeśli powinien Pan/i otrzymać go wcześniej w jednej przesyłce. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące zwrotu, nie wahaj się skontaktować z naszym działem obsługi klienta.

3.8 Dalsze informacje na temat prawa do odstąpienia od umowy można znaleźć w polityce anulowania sprzedającego.
4) CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI

4.1 Wszystkie ceny podane na stronie internetowej www.Babara-Mode.com należy rozumieć jako ceny ostateczne – w przypadku importu jednak zawsze bez cła i podatku. Wszelkie dodatkowe koszty dostawy i wysyłki zostaną wskazane osobno w odpowiednim opisie produktu.

4.2 W przypadku wszystkich dostaw w indywidualnych przypadkach mogą zostać poniesione dodatkowe koszty, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności i które ponosi Klient. Należą do nich koszty transferu środków przez instytucje kredytowe (np. opłaty za przelew, opłaty za kurs wymiany walut), oprócz kosztów wysyłki mogą zostać doliczone również cła lub importowy podatek VAT, gdyż towar wysyłany jest z krajów spoza UE (Chiny), czy za produkt naliczane są opłaty celne, należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta pod adresem info@Babara-Mode.com w celu wyjaśnienia przed złożeniem zamówienia. Opłaty celne lub podatek importowy nie są przez nas pokrywane i muszą zostać uiszczone przez kupującego. Nasze towary są zawsze wysyłane bez cła i podatku.

Kupujący jest importerem towarów i jest odpowiedzialny za prawidłową płatność ceł i/lub podatków importowych oraz musi w pełni przestrzegać wszystkich przepisów i wymogów prawnych kraju importującego.

Ponieważ zasady importu towarów różnią się w zależności od kraju, przed złożeniem zamówienia prosimy o zapoznanie się z cłami i podatkami importowymi obowiązującymi w Twoim kraju.

Kupujący ma obowiązek w momencie odbioru towaru dokładnie sprawdzić zgodność ze wszystkimi przepisami prawa kraju importującego.

4.3 O możliwościach płatności Klient zostanie poinformowany w sklepie internetowym Sprzedawcy.

5) WARUNKI DOSTAWY I WYSYŁKI

5.1 Dostawa towaru następuje poprzez wysyłkę na podany przez Klienta adres dostawy, chyba że uzgodniono inaczej. Przy realizacji transakcji decydujący będzie adres dostawy podany w procesie realizacji zamówienia Sprzedawcy.

5.2 Jeżeli firma transportowa zwróci wysłany towar sprzedającemu, ponieważ dostawa do klienta nie była możliwa, klient ponosi koszty za nieudaną wysyłkę. Nie dotyczy to sytuacji, gdy Klient nie ponosi odpowiedzialności za okoliczność, która spowodowała niemożność dostawy lub jeżeli Klient miał czasową niemożność przyjęcia oferowanej usługi, chyba że Sprzedawca powiadomił Klienta o wykonaniu usługi z odpowiednim wyprzedzeniem. Ponadto nie dotyczy to kosztów Hinsendung, jeżeli klient skutecznie skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy. W przypadku skutecznego skorzystania przez Klienta z prawa odstąpienia od umowy, do kosztów zwrotu stosuje się postanowienie zawarte w tym zakresie w pouczeniu sprzedawcy o odstąpieniu od umowy.
5.3 Ze względów logistycznych nie jest możliwy odbiór własny.

5.4 Towar zostanie wysłany w ciągu 2-120 dni od potwierdzenia otrzymania płatności.
Standardowy czas dostawy wynosi 20-30 dni roboczych, w wyjątkowych przypadkach do 16 tygodni, chyba że w opisie przedmiotu podano inaczej. Dostawca nie wysyła bezpośrednio. Zamówienie zostanie wysłane przez producenta, gdy tylko całe zamówienie znajdzie się u niego w magazynie.

5.5 W przypadku udowodnionej odmowy przyjęcia (śledzenie przypisanego dostawcy usług logistycznych) przez klienta, pobieramy opłatę w wysokości 9,90 €.

Opłata nie ma zastosowania, jeśli Klient wcześniej odstąpił w formie pisemnej od umowy kupna, w tym celu wystarczy wiadomość e-mail na adresy e-mail zapisane na stronach zamówienia.

Ponadto ta opłata w wysokości 9,90 € jest naliczana również, jeśli jako sprzedawca detaliczny możemy wykazać poprzez indywidualne śledzenie co najmniej 1 próbę doręczenia lub paczkę/zamówienie następnie dodatkowo przechowywać u zleconego dostawcy usług logistycznych w magazynie paczek przez co najmniej 7 dni , ale Klient nie odebrał pomimo powiadomienia.

Jako dowód Babara-Mode musi być w stanie zapewnić śledzenie przesyłki z odpowiednimi referencjami dotyczącymi prób dostawy zleconego dostawcy usług logistycznych i/lub na żądanie klienta referencją do przechowywania w lokalnym punkcie paczkowym klienta.

Dzięki naszej bezpłatnej wysyłce wielu naszych produktów na cały świat spełniamy warunki § 284 BGB i tym samym spełniony jest wymóg zapłaty odszkodowania, które pokrywa powstałe koszty (wysyłki).

Oprócz kosztów wysyłki mogą zostać naliczone opłaty celne lub podatek importowy, ponieważ towary są wysyłane z krajów spoza UE (Chiny). To, czy za produkt naliczane są opłaty celne, należy wyjaśnić z naszym działem obsługi klienta pod adresem info@ Babara-Mode.com przed złożeniem zamówienia. Opłaty celne lub podatek importowy nie są przez nas pokrywane i muszą zostać uiszczone przez kupującego. Nasze towary są zawsze wysyłane bez cła i podatku.

Kupujący jest importerem towarów i jest odpowiedzialny za prawidłową płatność ceł i/lub podatków importowych oraz musi w pełni przestrzegać wszystkich przepisów i wymogów prawnych kraju importującego.

Ponieważ zasady importu towarów różnią się w zależności od kraju, prosimy o sprawdzenie ceł i podatków importowych obowiązujących w Twoim kraju przed złożeniem zamówienia.

Kupujący ma obowiązek w momencie odbioru towaru dokładnie sprawdzić zgodność ze wszystkimi przepisami prawa kraju importującego.

Jeżeli dostawca nie ponosi odpowiedzialności za trwałą przeszkodę w dostawie, w szczególności za działanie siły wyższej lub niedostarczenie przez własnych dostawców, mimo że w terminie została dokonana odpowiednia transakcja zabezpieczająca, dostawca ma prawo odstąpić od umowy z klientem w ten szacunek. Klient zostanie niezwłocznie poinformowany, a otrzymane usługi, w szczególności płatności, zostaną zwrócone.

5.6 Informacje o kosztach wysyłki: Szanowny kliencie, proszę wziąć pod uwagę, że koszty wysyłki w przypadku transportu wychodzącego są zazwyczaj przez nas dotowane. Pobieramy opłatę niższą niż faktycznie poniesione przez Ciebie koszty. Nasze koszty wysyłki do Europy wynoszą średnio 8,90 € za paczkę, nawet jeśli w momencie zakupu są naliczane mniej.

W przypadku zwrotu towaru, który nie jest traktowany jako uznana przez nas reklamacja (dotyczy to zwrotów z powodu niechęci, zamówionych niewłaściwych rozmiarów, niespełnienia oczekiwań), jesteśmy zobowiązani odliczyć koszty wysyłki za transport zewnętrzny do Państwa w wysokości 8,90 € w przypadku zwrotu pieniędzy.

Również w przypadku „wadliwych towarów” zastrzegamy sobie jako sprzedawca prawo do sprawdzenia tego przed zwrotem pieniędzy lub wymianą, w tym celu korzystamy z prawa do późniejszej realizacji w punkcie sprzedaży, w tym przypadku w Hongkongu.

Kupujący jest zatem zobowiązany do dostarczenia nam/sprzedawcy zakupionego przedmiotu w celu sprawdzenia wady i późniejszej poprawy. Koszty dostarczenia/zwrotu ponosi kupujący, w przypadku uzasadnionego zgłoszenia wady po sprawdzeniu, koszty dostarczonego zwrotu zostaną zwrócone. Koszt zwrotu do naszego magazynu zwrotów wynosi od 7 € do 39 €, w zależności od towaru/wagi i objętości.
6) ZATRZYMANIE WŁASNOŚCI

Jeżeli sprzedający spełni świadczenie z wyprzedzeniem, pozostaje on właścicielem dostarczonego towaru do chwili całkowitej zapłaty należnej ceny zakupu.

7) ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY (GWARANCJA)

7.1 Jeżeli zakupiony towar ma wadę, zastosowanie mają przepisy o ustawowej odpowiedzialności za wady.

7.2 Klient proszony jest o reklamację dostarczonego towaru z oczywistymi uszkodzeniami transportowymi u dostawcy i poinformowanie o tym Sprzedawcy. Jeżeli Klient tego nie uczyni, nie ma to wpływu na jego ustawowe lub umowne roszczenia z tytułu wad.

8) REALIZACJA VOUCHERÓW KAMPANII

8.1 Kupony wydawane przez Sprzedawcę bezpłatnie w ramach promocji o określonym terminie ważności, których Klient nie może nabyć (zwane dalej „Bonami promocyjnymi”) mogą być realizowane wyłącznie w sklepie internetowym Sprzedawcy i wyłącznie w określonym terminie.

8.2 Poszczególne produkty mogą zostać wyłączone z promocji kuponowej, jeżeli odpowiednie ograniczenie wynika z treści bonu promocyjnego.

8.3 Kupony promocyjne można zrealizować wyłącznie przed zakończeniem procesu zamówienia. Późniejsze przesunięcie nie jest możliwe.

8.4 W jednym zamówieniu można zrealizować tylko jeden kupon promocyjny.

8.5 Wartość towaru musi być co najmniej równa kwocie bonu promocyjnego. Wszelkie pozostałe środki nie zostaną zwrócone przez sprzedającego.

8.6 Jeżeli wartość bonu promocyjnego nie wystarczy na pokrycie zamówienia, w celu uregulowania różnicy można wybrać jeden z pozostałych sposobów płatności oferowanych przez Sprzedawcę.

8.7 Saldo kredytowe bonu promocyjnego nie jest wypłacane w gotówce ani nie jest oprocentowane.

8.8 Bon promocyjny nie podlega zwrotowi, jeżeli Klient zwróci towar opłacony w całości lub w części kuponem promocyjnym w ramach przysługującego mu ustawowo prawa odstąpienia od umowy.

8.9 Kupon promocyjny jest zbywalny. Sprzedawca może dokonać płatności ze skutkiem na rzecz odpowiedniego posiadacza realizującego kupon promocyjny w sklepie internetowym Sprzedawcy. Nie ma to zastosowania, jeżeli Sprzedający posiada wiedzę lub rażącą niewiedzę o niekwalifikowalności, niezdolności do czynności prawnych lub braku pełnomocnictwa danego posiadacza.

9) OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

Wszelkie stosunki prawne pomiędzy stronami podlegają prawu państwa Chin, z wyłączeniem przepisów dotyczących międzynarodowej sprzedaży towarów ruchomych. W przypadku konsumentów ten wybór prawa ma zastosowanie jedynie w zakresie, w jakim udzielona ochrona nie zostanie cofnięta przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu.

10) MIEJSCE JURYSDYKCJI

Jeżeli Klient działa jako handlowiec, osoba prawna prawa publicznego lub specjalny fundusz prawa publicznego z siedzibą na terytorium Republiki Federalnej Niemiec, Szwajcarii lub Austrii, wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszelkich sporów wynikających z niniejszej umową jest siedziba sprzedającego. Jeżeli klient ma swoją siedzibę poza terytorium Republiki Federalnej Niemiec, Szwajcarii lub Austrii, wyłączną jurysdykcją dla wszystkich sporów wynikających z niniejszej umowy jest siedziba sprzedawcy, jeżeli umowa lub roszczenia wynikające z umowa może być przypisana działalności zawodowej lub handlowej klienta. Jednakże w powyższych przypadkach Sprzedający ma w każdym przypadku prawo zwrócić się do sądu właściwego dla siedziby Klienta.

11) WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

11.1 Roszczenia odszkodowawcze Klienta są wykluczone, chyba że poniżej określono inaczej. Dotyczy to również przedstawicieli i zastępców usługodawcy, jeżeli Klient zgłasza wobec nich roszczenia odszkodowawcze. Wykluczone są roszczenia odszkodowawcze Klienta z tytułu uszczerbku na życiu, ciele, zdrowiu lub istotnych zobowiązań umownych, które muszą zostać koniecznie spełnione, aby osiągnąć cel umowy. Nie dotyczy to również roszczeń odszkodowawczych wynikających z rażącego niedbalstwa lub umyślnego naruszenia obowiązków przez usługodawcę lub jego prawnego przedstawiciela lub zastępcę.

12) ALTERNATYWNY UDZIAŁ W SPORACH

12.1 Komisja Europejska udostępnia platformę do internetowego rozstrzygania sporów w Internecie pod następującym linkiem: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Platforma ta służy jako punkt kontaktowy w celu pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z umów zakupu online lub umów o świadczenie usług z udziałem konsumenta.

12.2 Sprzedawca nie jest zobowiązany ani nie chce brać udziału w procedurze rozstrzygania sporów przed konsumencką komisją arbitrażową.

13) Regulacja kosztów przesyłki zwrotnej w przypadku przekroczenia wartości zamówienia.

13.1 W przypadku wszystkich Zamówień firma Barbara-Mode przyznaje kupującemu prawo do bezpłatnej przesyłki zwrotnej.

13.2 Ze względu na istniejące powiązania umowne z naszymi dostawcami, firma Barbara-Mode nie ma obecnie możliwości dostarczenia opłaconej z góry etykiety zwrotnej. W takich przypadkach Kupujący zobowiązany jest ponieść wstępne koszty przesyłki zwrotnej.

13.3 Kupujący ma możliwość otrzymania pełnego zwrotu poniesionych kosztów wysyłki. W tym celu musi przedstawić Barbara-Mode dowód poniesionych kosztów w postaci paragonu. Potwierdzenie to należy przesłać w postaci cyfrowej na adres e-mail szerszef@kowloon-fashion-line.com.

13.4 Po pomyślnej weryfikacji odbioru i otrzymania zwróconego towaru, zwrot pieniędzy nastąpi w formie uznania rachunku kredytowego Barbara-Mode Kupującego.

13.5 Niniejszym regulaminem firma Barbara-Mode zapewnia, że ​​Kupujący spełniając kryterium, o którym mowa w ust. (1), nie poniesie dodatkowych kosztów zwrotu.